Association between Weight Changes after Smoking Cessation and Cardiovascular Disease among the Korean Population
Eun Ha Kim, Hyejin Lee, Dong Wook Shin, Jae Moon Yun, Jung-Hyun Shin, Yoo Kyoung Lim, Hye Yeon Koo, Miso Jang
Korean J Fam Med. 2017;38(3):122-129.   Published online 2017 May 23     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.2017.38.3.122
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Lifelong smoking status, weight gain, and subsequent risk of major adverse cardiovascular events: Long‐term follow‐up of a middle‐aged Chinese population
Lirong Liang, Changwei Li, Xiaoqing Liu, Long Zhou, Shuilian Chu, Ruiyuan Zhang, Jinzhuang Mai, Adrianna Westbrook, Jiachen Li, Di Zhang, Liancheng Zhao, Yangfeng Wu
Obesity.2022; 30(3): 762.     CrossRef
Thirty-six Year Trends in Mortality from Diseases of Circulatory System in Korea
Jongmin Baek, Hokyou Lee, Hyeok-Hee Lee, Ji Eun Heo, So Mi Jemma Cho, Hyeon Chang Kim
Korean Circulation Journal.2021; 51(4): 320.     CrossRef
Weight Gain After Smoking Cessation and Risk of Major Chronic Diseases and Mortality
Berhe W. Sahle, Wen Chen, Lal B. Rawal, Andre M. N. Renzaho
JAMA Network Open.2021; 4(4): e217044.     CrossRef
Smoking Cessation, Weight Gain, Cardiovascular Risk, and All-Cause Mortality: A Meta-analysis
Xiaowen Wang, Li-Qiang Qin, Ahmed Arafa, Ehab S Eshak, Yonghua Hu, Jia-Yi Dong
Nicotine & Tobacco Research.2021; 23(12): 1987.     CrossRef
Dose-Dependent Effect of Smoking on Risk of Diabetes Remains after Smoking Cessation: A Nationwide Population-Based Cohort Study in Korea
Se Eun Park, Mi Hae Seo, Jung-Hwan Cho, Hyemi Kwon, Yang-Hyun Kim, Kyung-Do Han, Jin-Hyung Jung, Yong-Gyu Park, Eun-Jung Rhee, Won-Young Lee
Diabetes & Metabolism Journal.2021; 45(4): 539.     CrossRef
Cancer risk among young men with weight gain after smoking cessation: A population-based cohort study
Kyuwoong Kim, Seulggie Choi, Gyeongsil Lee, Su-Min Jeong, Sung Min Kim, Joung Sik Son, Jae-Moon Yun, Yeon-Yong Kim, Seong Yong Park, Sang Min Park
Cancer Epidemiology.2019; 60: 86.     CrossRef
Changes in carotid artery structure with smoking cessation
Carol Mitchell, Megan E Piper, Stevens S Smith, Claudia E Korcarz, Michael C Fiore, Timothy B Baker, James H Stein
Vascular Medicine.2019; 24(6): 493.     CrossRef
Weight gain after smoking cessation: more data to refute concerns
Nancy A Rigotti, Carole Clair
European Heart Journal.2018; 39(17): 1532.     CrossRef