Association between Body Mass Index and Quality of Life in Elderly People over 60 Years of Age
Gyeongsil Lee, Jiyoung Park, Seung-Won Oh, Hee-Kyung Joh, Seung-Sik Hwang, Jeehyun Kim, Danbee Park
Korean J Fam Med. 2017;38(4):181-191.   Published online 2017 Jul 20     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.2017.38.4.181
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Distinct biological ages of organs and systems identified from a multi-omics study
Chao Nie, Yan Li, Rui Li, Yizhen Yan, Detao Zhang, Tao Li, Zhiming Li, Yuzhe Sun, Hefu Zhen, Jiahong Ding, Ziyun Wan, Jianping Gong, Yanfang Shi, Zhibo Huang, Yiran Wu, Kaiye Cai, Yang Zong, Zhen Wang, Rong Wang, Min Jian, Xin Jin, Jian Wang, Huanming Yan
Cell Reports.2022; 38(10): 110459.     CrossRef
Social Activities and Health-Related Quality of Life in Rural Older Adults in South Korea: A 4-Year Longitudinal Analysis
JiYeon Choi, Kyeongra Yang, Sang Hui Chu, Yoosik Youm, Hyeon Chang Kim, Yeong-Ran Park, Youn-Jung Son
International Journal of Environmental Research and Public Health.2020; 17(15): 5553.     CrossRef
Association between body mass index and health-related quality of life among Chinese elderly—evidence from a community-based study
Hua You, Xiao-lu Li, Kang-zhen Jing, Zhi-guang Li, Hong-mei Cao, Jin Wang, Lan Bai, Jing-hong Gu, Xiaoman Fan, Hai Gu
BMC Public Health.2018;[Epub]     CrossRef