The Association between Serum Uric Acid and Peripheral Neuropathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: A Multicenter Nationwide CrossSectional Study
Wisit Kaewput, Charat Thongprayoon, Ram Rangsin, Sarawut Jindarat, Ploypun Narindrarangkura, Tarun Bathini, Michael A. Mao, Wisit Cheungpasitporn
Korean J Fam Med. 2020;41(3):189-194.   Published online 2020 May 20     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.18.0205
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Causality between serum uric acid and diabetic microvascular complications - a mendelian randomization study
Hongli Wu, Xuefeng Li, Wenning Zhang, Huifang Peng, Hongwei Jiang
Diabetology & Metabolic Syndrome.2024;[Epub]     CrossRef
Association between serum uric acid levels and diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis
Xieyu Zhang, Xinwen Zhang, Xiaoxu Li, Xin Zhao, Guangcheng Wei, Jinjie Shi, Yue Yang, Su Fan, Jiahe Zhao, Ke Zhu, Jieyang Du, Junyi Guo, Wei Cao
Frontiers in Endocrinology.2024;[Epub]     CrossRef
Serum uric acid and diabetic peripheral neuropathy: a double-edged sword
Yong Zhuang, Huibin Huang, Xin Hu, Jinying Zhang, Qingyan Cai
Acta Neurologica Belgica.2023; 123(3): 857.     CrossRef
The Ratio of Serum Uric Acid to Glycosylated Haemoglobin as a Predictor of All-Mortality in Elderly Patients with Diabetic Foot Ulcers: A Longitudinal Cohort Study
Xiuxian Huang, Licai Deng, Jianhao Huang, Jingxia Sun, Qiu Wang, Jiacheng Mo, Zhenwei Zhai, Yuechou Nong, Wensheng Lu
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2023; Volume 16: 2779.     CrossRef
Uric acid and diabetes mellitus: an update
Shailendra K Singh, Rina Singh, Santosh K Singh, Mir A Iquebal, Sarika Jaiswal, Pradeep K Rai
Postgraduate Medical Journal.2023; 99(1178): 1220.     CrossRef
Serum uric acid and risk of diabetic neuropathy: a genetic correlation and mendelian randomization study
Youqian Zhang, Zitian Tang, Ling Tong, Yang Wang, Lin Li
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
The relation between serum uric acid levels and diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes in Guilan, north of Iran
Haniye Sadat Fayazi, Maryam Yaseri, Seyyede Sahere Mortazavi, Zahra Sharifhassan, Ali-Sina Assadinia
BMC Endocrine Disorders.2022;[Epub]     CrossRef
Prevalence and Risk Factors for Peripheral Neuropathy in Chinese Patients With Gout
Kaifeng Guo, Nan Liang, Mian Wu, Lihui Chen, Haibing Chen
Frontiers in Neurology.2022;[Epub]     CrossRef
Diabetic corneal neuropathy as a surrogate marker for diabetic peripheral neuropathy
WeiZheng So, NatalieShi Qi Wong, HongChang Tan, MollyTzu Yu Lin, IsabelleXin Yu Lee, JodhbirS Mehta, Yu-Chi Liu
Neural Regeneration Research.2022; 17(10): 2172.     CrossRef
Sodium Glucose Cotransporter-2 Inhibitor Protects Against Diabetic Neuropathy and Nephropathy in Modestly Controlled Type 2 Diabetes: Follow-Up Study
Fukashi Ishibashi, Aiko Kosaka, Mitra Tavakoli
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
The association between serum uric acid and diabetic complications in patients with type 2 diabetes mellitus by gender: a cross-sectional study
Yimeng Hu, Qinge Li, Rui Min, Yingfeng Deng, Yancheng Xu, Ling Gao
PeerJ.2021; 9: e10691.     CrossRef