Clinical Practice Guidelines for Managing Frailty in Community-Dwelling Korean Elderly Adults in Primary Care Settings
Hyo-Sun You, Yu-Jin Kwon, Sunyoung Kim, Yang-Hyun Kim, Ye-seul Kim, Yonghwan Kim, Yong-kyun Roh, Byoungjin Park, Young Kyu Park, Chang-Hae Park, Joung Sik Son, Jinyoung Shin, Hyun-Young Shin, Bumjo Oh, Jae-woo Lee, Jae Yong Shim, Chang Won Won, Ji Won Yoo, Sang-Hyun Lee, Hee-Taik Kang, Duk Chul Lee
Korean J Fam Med. 2021;42(6):413-424.   Published online 2021 Nov 20     DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.21.0162
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Summary of best evidence for prevention and management of frailty
Yinning Guo, Xueyi Miao, Jieman Hu, Li Chen, Yimeng Chen, Kang Zhao, Ting Xu, Xiaoman Jiang, Hanfei Zhu, Xinyi Xu, Qin Xu
Age and Ageing.2024;[Epub]     CrossRef
Clinical practice guidelines for frailty vary in quality but guide primary health care: a systematic review
Huaxin Si, Jiaqi Yu, Qinqin Liu, Yanyan Li, Yaru Jin, Yanhui Bian, Xiaoxia Qiao, Wenyu Wang, Lili Ji, Yan Wang, Jian Du, Cuili Wang
Journal of Clinical Epidemiology.2023; 161: 28.     CrossRef
Yaşlılarda Kırılganlığın Önlenmesi ve Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar
Ayşe Buket DOĞAN, Özlem CANBOLAT
Sağlık Bilimlerinde Değer.2023; 13(3): 501.     CrossRef
Up-to-date knowledge of frailty
Chang Won Won
Journal of the Korean Medical Association.2022; 65(2): 108.     CrossRef
Current status of nutrient intake in Korea: focused on macronutrients
Seung-Won Oh
Journal of the Korean Medical Association.2022; 65(12): 801.     CrossRef